مشاهده / بستن موضوعات
رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد
  رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد  رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد  رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد   رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد