مشاهده / بستن موضوعات
به گزارشرسانه تي وي،محمدنهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اظهارداشت:« جهت گیری کلی اقتصاد باید سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد؛یعنی درونزایی با برون گرایی.بنابراین نباید یادمان رود که اقتصادمان با تولید و صادرات و عدم اتکا به منابع نفتی باید خود را اداره کند.» او افزود:«به همین منظور جهت گیری کلی درازمدت ما افزایش صادرات است.»     Video/Audio Link     3535