مشاهده / بستن موضوعات
امیدی تازه برای قربانیان باج افزارها
ایران آنلاین /نتیجه این تحقیق به آن دسته از کاربران و شرکت‌های قربانی باج‌افزارهای خطرناکی که از آنها به ازای بازگرداندن فایل‌های مهم و شخصی‌شان پول های هنگفتی درخواست و دریافت می‌کردند، کمک به سزایی خواهد کرد. این ابزار با همکاری شرکت کسپرسکی که در زمینه توسعه و ارائه نرم‌افزارهای امنیتی فعالیت می کند، تولید و توسعه داده شده است. همچنین پلیس از شهروندان بلژیکی خواسته است که در صورت رو به رو شدن با چنین مشکل و باج افزار خطرناکی به هیچ عنوان پولی به آنها ندهند و با پلیس مساله را مطرح کنند تا به سرعت با استفاده از ابزارهای جدید و پیشرفته خود بتوانند فایل‌های کدگذاری شده رایانه آنها را رمزگشایی کنند.

کلمات کلیدی

باج افزار Cryakl

پلیس بلژیک

کسپراسکی