مشاهده / بستن موضوعات
نژادپرستی فناوری تشخیص چهره موبایل فاش شد
ایران آنلاین /همین موضوع و همچنین بررسی های مشترک محققان دانشگاه های ام آی تی و استنفورد با استفاده از سه برنامه تحلیل عملکرد نرم افزارهای تشخیص چهره  سبب شده است تا بسیاری این فناوری را به نژادپرستی متهم کرده و مدعی شوند که جنسیت نیز در این فناوری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما بررسی های تازه نشان می دهد که دقت این فناوری در مورد مردان 77 درصد و در مورد سفیدپوستان 83 درصد و در مورد زنان و سیاه پوستان به مراتب کمتر است. افزودن مجموعه ای از تصاویر رنگین پوستان و زنان در کنار تصاویر مردان سفید پوست به مجموعه تصاویر تحلیل شده توسط این برنامه میزان خطای آن را به 46.8 درصد افزایش داد و لذا به نظر می رسد باید الگوریتم های طراحی شده برای تشخیص هویت توسط نرم افزار یادشده تغییر کند و از زنان و رنگین پوستان بیشتر به عنوان نمونه های تحلیلی استفاده شود. /فارس

کلمات کلیدی

فناوری تشخیص چهره

نژادپرستی

مردان سفیدپوست