مشاهده / بستن موضوعات
خلع ید عملی ۱۵ هزار متر مربع زمین در روستای کندهر اسلام آباد غرب
کیانی مسئول روابط عمومی منابع طبیعی اسلام آبادغرب در گفتگو با خبرنگار رسانه تی وی، اظهار داشت: در راستای حفاظت از انفال و اراضی ملی، خلع ید اراضی تصرف شده در اسلام آبادغرب صورت گرفت. وی تصریح کرد: خلع ید عملی به میزان ۱۵ هزار متر مربع در روستای کندهر اسلام آباد غرب انجام شد. کیانی اظهار داشت: این اقدام از سوی پاسگاه حفاظت بخش حمیل در شهرستان اسلام آبادغرب صورت گرفت.